Deel deze pagina

Privacyverklaring

Privacy

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kan je je wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 7. Wat zijn je rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?

1. Bescherming van persoonsgegevens

Onze school hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze leerlingen, ouders en personeel omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van onze school valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de school en het gemeentebestuur.

2. Tot wie kunt je je wenden met vragen?

Het gemeentebestuur, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele school die uw persoonsgegevens verwerkt wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kunt u terecht bij de directeur via het e- mailadres directeur@gtil.be en/of bij het aanspreekpunt informatieveiligheid van onze school via het e-mailadres tac@gtil.be.

3. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Onze school verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening van de school te kunnen uitvoeren.

De school verwerkt uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt onzes school uw gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat u hiervoor uw toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van de school hebben toegang tot uw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken.Niet iedereen binnen het school heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de dienst bevolking en de dienst ruimtelijke ordening verschillen.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het school beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van de school persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt
 • Externe partners waar activiteiten mee georganiseerd worden

De school stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van deGDPR/AVG.

5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?

De school zal steeds de nodige gegevens bij u opvragen, op papier of via digitale weg. Enkel voor wettelijk vastgelegde doelen kan er informatie opgevraagd worden bij andere partijen. Als school verbinden we ons ertoe hiervoor telkens nauwgezet de wetgeving te volgen en u, op uw vraag, hierover te informeren.

6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden als de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je de directeur (directeur@gtil.be) of het aanspreekpunt van de school (tac@gtil.be) contacteren.

Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om:

 • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • je gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van je gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
 • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a. Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
Klachtenprocedure - Vlaamse Toezichtcommissie 

8. Rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan je persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De doelen van een school zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan:

 • Leerlingenadministratie
 • Leerlingenevaluatie
 • Zorg voor leerlingen
 • Leerlingen volgen in samenwerking met het CLB
 • Personeelsadministratie
 • ...

Indien de school op basis van wetgeving uw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. U wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van uw gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van uw vitaal belang of het algemeen belang is het niet nodig om uw toestemming te geven.

Indien je expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan jou gevraagd worden. Dienstverlening van de school die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving, kan zijn:

 • Uitnodigingen voor schoolfeesten en -evenementen
 • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven
 • Maken en gebruik van foto’s (andere dan individuele foto’s voor dossiers)

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van u, uw toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal u actief moeten aanvinken dat u akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat u actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) uw gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het school bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). U kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

[De template voor bovenstaande tekst werd opgemaakt door VERA A.P.B.]

Juridische informatie

De Gemeente Londerzeel en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Bevat de weergegeven informatie fouten of ontbreekt er volgens jou informatie? Laat dit dan weten via het e-loket: melding website.

Het opnemen van links naar een of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de Gemeente Londerzeel of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De Gemeente Londerzeel of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de Gemeente Londerzeel of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Cookies

Wat zijn cookies?

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Google Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wat gebeurt er met de verzamelde informatie?

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor-principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de helpfunctie van jouw browser.